GIÁO PHẬN LONG XUYÊN CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019

Chủ nhật - 14/07/2019 09:38
GIÁO PHẬN LONG XUYÊN  CHUYỂN ĐỔI LINH MỤC THÁNG 7/2019
Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo quý Cha được thuyên chuyển tháng 7/2019.

***
 

1.         Cha Giuse Vũ Đức Hước

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Kim Hòa K.G1 – G.Hạt Vĩnh An

         Nhiệm sở mới: Hưu tại nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Thạnh An (Rời Gxứ 10/6/2019)

 

2.         Cha Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Kim Hòa K.G1 – G.Hạt Vĩnh An

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Kim Hòa K.G2 – G.Hạt Vĩnh An (Nhận nhiệm vụ ngày 15/6/2019)

 

3.         Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiên

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ La Vang – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Phú – Châu Đốc (Nhận nhiệm sở ngày  2/6/2019)

 

4.         Cha Phaolô Nguyễn Thế Hiển

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản Sở G.Họ La Vang – G.Hạt Tân Thạnh

 

5.         Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quân

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới

 

6.         Cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng

         Đương nhiệm: Học tại EAPI – Manila – Phi Luật Tân

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên

 

7.         Cha Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ An Hòa – G.Hạt Long Xuyên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Lộ Đức – G.Hạt Long Xuyên

 

8.         Cha Gioan B. M. Nguyễn Đức Thảo (CRM)

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Cái Đôi – G.Hạt Chợ Mới

         Nhiệm sở mới:    Linh mục Phó xứ An Sơn – G.Hạt Vĩnh An

 

9.         Cha Giuse nguyễn Văn Tinh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thanh Hải – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Dưỡng bệnh tại Nhà hưu dưỡng LM Thạnh An (Rời GXứ 19/6/2019)

 

10.       Cha Giuse Nguyễn Trí Diễm

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.1b – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thanh Hải K.D2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

11.       Cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc

         Đương nhiệm: Chữa bệnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.1b – G.Hạt Tân Hiệp

 

12.       Cha Antôn Phạm Duy Tân

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Ngọc Thạch – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Đi học tại Manila – Phi Luật Tân (Rời GXứ 13/6/2019)

 

13.       Cha Vinhsơn Vũ Quốc Tuấn

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở:  Linh mục Phó G.Xứ Ngọc Thạch – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

14.       Cha Vinhsơn Lê Hoài Tâm

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Phú An – G.Hạt Châu Đốc

 

15.       Cha Giuse Nguyễn Quang Minh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Phú An – G.Hạt Châu Đốc

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc

 

16.       Cha Phêrô Bùi Minh Chiến

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Châu Đốc – G.Hạt Châu Đốc

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Mẫu Tâm K.B2 - G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

17.       Cha Giuse Trần Thành Công

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở G.Họ Mẫu Tâm K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Lập – G.Hạt Hà Tiên

 

18.       Cha Phaolô Nguyễn Đức Thiện

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Lập – G.Hạt Hà Tiên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Mong Thọ - G.Hạt Rạch Giá

 

19.       Cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Mong Thọ - G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh Hướng Tu đoàn Thiên Phúc - TP.Hồ Chí Minh

 

20.       Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Thức

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Mong Thọ - G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Đồng Tâm K.3b – G.Hạt Tân Thạnh

 

21.       Cha Luca Nguyễn Chí Ty

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở: Linh mục Phó G.Xứ Môi Khôi (Láng Sen) – G.Hạt Vĩnh An

 

22.       Cha Giuse Phạm Ngọc Thảo

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Môi Khôi (Láng Sen) – G.Hạt Vĩnh An

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Cần Xây – G.Hạt Long Xuyên

 

23.       Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Cần Xây – G.Hạt Long Xuyên

         Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

24.       Cha Vinhsơn Đỗ Chí Quang

         Đương nhiệm:  Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Thái An – Rivera ,G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới:  Linh mục Chánh Xứ G.Xứ Tân Thuận K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

 

25.       Cha Hieronimo Nguyễn Văn Ngọ

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Tân Thuận K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thái An (Rivera) – G.Hạt Tân Hiệp

 

26.       Cha Vinhsơn Ngô Văn Tâm

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Tân Bình, K.Đông Bình – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thánh Linh – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

27.       Cha Giuse Phạm Văn Thoán

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Thánh Linh K.D1 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hợp Tiến K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

 

28.       Cha Giuse Trần Văn Thịnh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hợp Tiến K.B2 – G.Hạt Vĩnh Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hưng Văn Phú Quốc – G.Hạt Rạch Giá

 

29.       Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Hưng Văn Phú Quốc – G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ C.Xứ Đất Hứa – G.Hạt Hà Tiên

 

30.       Cha Giuse Nguyễn Hải Bằng

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đất Hứa – G.Hạt Hà Tiên

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đền Thánh Giuse – G.Hạt Rạch Giá và Giám đốc Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Rạch Giá

 

31.       Cha Matthia Vũ Văn Thương

         Đương nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Đền Thánh Giuse và Giám đốc Nhà hưu dưỡng LM Rạch Giá – G.Hạt Rạch Giá

         Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Vinh Sơn K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

 

32.       Cha Giuse Trương Trung Hưng

•           Dương Nhiệm: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Vinh Sơn K.0 – G.Hạt Tân Hiệp

•           Nhiệm sở mới: Linh mục Chánh xứ G.Xứ Giuse K.7b – G.Hạt Tân Thạnh

 

33.       Cha Daminh Đặng Văn Trung

         Đương nhiệm: Linh mục Quản sở GHọ Thánh Tâm K.3a – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Tân Thành Phụ trách GHọ Vinhsơn K.4b – G.Hạt Tân Thạnh

 

34.       Cha Phêrô Cao Quang Vinh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó GXứ Tân Thành K.4b – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Giu-Đức K.8b – G.Hạt Tân Thạnh

 

35.       Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Thánh Gia K.Thày Ký – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Linh mục Quản sở G.Họ Kitô Vua K.C1 – G.Hạt Tân Thạnh

 

36.       Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng

         Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – G.Hạt Tân Hiệp

 

37.       Cha Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – G.Hạt Tân Hiệp

         Nhiệm sở mới: Chuẩn bị đi học chuyên môn

 

38.       Cha Vinhsơn Nguyễn Thế Khanh

•           Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Rạch Giá – G.Hạt Rạch Giá

•           Nhiệm sở mới: Linh mục Quản Sở G.Họ Hòn Tre (Rạch Giá) – G.Hạt Rach Giá

 

39.       Cha Gioan Nguyễn Minh Nhựt

         Đương nhiệm: Linh mục Phó G.Xứ Trung Thành – G.Hạt Tân Thạnh

         Nhiệm sở mới: Chuẩn bị học chuyên môn

 

40.       Cha Phêrô Võ Văn Phúc

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Trung Thành K.8 – G.Hạt Tân Thạnh

 

41.       Cha Giuse Đỗ Đình Hiếu

         Đương nhiệm: Tân Linh  Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó Giáo xứ Thánh Giuse K.E2 – G.Hạt Vĩnh An

 

42.       Cha Daminh Nguyễn Tuấn Kiệt

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ An Bình K.F – G.Hạt Vĩnh An

 

43.       Cha Giuse M. Vũ Viết Thịnh (CRM)

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ An Châu – G.Hạt Long Xuyên

 

44.       Cha Phanxicô M. Trần Đình Hoành (CRM)

•           Đương nhiệm: Linh mục Phó Gx An Bình Đầu Kênh F – G.Hạt Vĩnh An

•           Nhiệm sở mới: Linh mục Phó Gx Hòn Đất – Ghạt Hà Tiên

 

45.       Cha Giuse M. Phạm Quốc Lộc (CRM)

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Linh mục Phó G.Xứ Minh Châu – G.Hạt Rạch Giá

 

46.       Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Phục vụ tại Gphận La Rochelle – Giáo Hội Pháp

 

47.       Cha Giuse Nguyễn Thế Tào                       

         Đương nhiệm: Tân Linh Mục

         Nhiệm sở mới: Phục Vụ tại G.Phận La Rochelle – Giáo Hội Pháp

 

 

Long Xuyên, ngày 11 tháng 07 năm 2019

 

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Linh mục Chưởng Ấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
     
Bài Giảng 

Radio Tín Thác 
  
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây