LỄ TRUYỀN TIN: MỪNG VUI LÊN (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Thứ bảy - 25/03/2017 09:21
Le Truen Tin
Le Truen Tin
Mừng vui lên vì đã đến giờ Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Người. Mừng vui lên vì đã xuất hiện giao ước mới. Mừng vui lên vì đã xuất hiện con người mới.

LỄ TRUYỀN TIN

MỪNG VUI LÊN

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Is 7, 10-14;8,10

7,10 Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với vua A-khát rằng :
11 "Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi 
ban cho ngươi một dấu
dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh."
12 Vua A-khát trả lời : 
"Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC CHÚA."
13 Ông I-sai-a bèn nói : "Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít ! 
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, 
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?
14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu : 
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, 
và đặt tên là Em-ma-nu-en.
8,10 Hãy bày mưu lập kế, mưu kế đó sẽ bị phá vỡ, 
hãy ra lệnh, lệnh đó sẽ không được thi hành, 
vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi."

 

Dt 10, 4-10

10,4 Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. 5 Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8 Trước hết, Đức Ki-tô nói : Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Hy lễ của Đức Ki-tô thì hữu hiệu

 

Lc 1, 26-38

1,26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"

35 Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

Lời thiên sứ chào Đức Mẹ “Mừng Vui Lên” tóm tắt tâm tình của chúng ta và toàn thể vũ trụ trước biến cố trọng đại này.

 Mừng vui lên vì đã đến giờ Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Người. Lời hứa từ thời xa xưa trong vườn Địa Đàng khi Chúa nói với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3, 15). Lời hứa tiếp tục qua các vị tiên tri, như Isaia trong bài Sách Thánh 1 hôm nay: “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen”. Lời hứa ấy hôm nay được thực hiện vì Thiên Chúa luôn trung tín với lời hứa. Và cũng vì Đức Mẹ đại diện cho nhân loại đã được chuẩn bị đến mức hoàn hảo có thể đón nhận ơn cứu độ. Sự chuẩn bị đó được kết tinh trong người trinh nữ. Tại sao phải là người trinh nữ sinh con? Thưa bởi vì để cho thấy đó là quyền năng của Thiên Chúa. Để chẳng ai có thể tự hào sinh ra Đấng Cứu Thế: “Việc đó xảy đến thế nào được?” “Bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể được”. Nhưng trinh nữ cũng là dấu chỉ sự chuẩn bị đã đến mức hoàn hảo của nhân loại. Người trinh nữ không vương tì ố mới xứng đáng đón nhận Đấng Cứu Thế. Trinh Nữ là đền thờ, là cung điện cho Đấng Cứu Thế ngự đến.

 Mừng vui lên vì đã xuất hiện giao ước mới. Thánh Luca đặt đối nghịch hai cuộc truyền tin. Truyền tin cho Giacaria thì ở tại thủ đô Giêrusalem, ở trong đền thờ và chính thức với vị tư tế dâng hương. Còn truyền tin cho Đức Mẹ thì ở miền Galile dân ngoại, trong làng Nagiaret nhỏ bé, và truyền tin cho một thôn nữ nghèo hèn, vô danh. Thế nhưng có một khác biệt lớn lao, đó là tại đền thờ Giêrusalem, vị tư tế đã không tin Lời Chúa. Còn tại làng Nagiareth bé nhỏ, người trinh nữ đã tin. Lập tức Đức Mẹ trở thành đền thờ vì có Thiên Chúa bằng xương bằng thịt ngự trị. Và tư tế đạo cũ được thay thế bằng vị Thượng Tế duy nhất theo phẩm hàm Melchisêđê là chính Chúa Giêsu. Đồng thời lễ dâng không còn là máu chiên bò, nhưng là một lễ dâng hoàn hảo đẹp lòng Chúa, đó là Chúa Giêsu dâng hiến chính thân mình đề làm theo ý Chúa Cha. Giao ước cũ được ký kết bằng máu chiên bò không còn hiệu lực nữa. Giao ước mới được ký kết bằng máu của Chúa Giêsu hoàn toàn làm hài lòng Chúa Cha: “Chúa chẳng thích gì lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”(Dt 10, 5-7). Máu chiên bò dâng bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng Chúa Giêsu chỉ dâng mình một lần là đủ. Vì đó là của lễ toàn hảo, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, có sức đem lại ơn cứu độ cho mọi người.

 Mừng vui lên vì đã xuất hiện con người mới. Con người cũ với Adong và Eva đã hư hỏng. Hôm nay xuất hiện nhân loại mới với Adong mới là Chúa Giêsu và Eva mới là Đức Mẹ. Nếu người phụ nữ đầu tiên của con người cũ đã phạm tội và đem tai họa cho con cháu thì người phụ nữ của nhân loại mới đã giữ được tấm lòng trong trắng đem ơn phúc đến cho những người sinh ra trong Chúa Kito. Ta hãy so sánh.

 Bà Eva bị nhiễm độc vì nghe lời con rắn. Con rắn là loài bò sát, vị trí của nó là ở dưới đất. Nhưng nó vắt vẻo trên cành cây trên đầu bà Eva và nó điều khiển suy tư, điều khiển lời nói và hành động của Eva. Còn Đức Mẹ là Eva mới đã không nghe lời con rắn vì Đức Mẹ chà đạp nó dưới chân. Con rắn là sự dữ, sự ác độc xấu xa của ma quỉ, xác thịt, thế gian đã thấm nhiễm vào Eva, nhưng nó không thể bén vào gót chân Đức Mẹ.

 Eva không cư xử xứng hợp với địa vị của mình. Không chịu vâng phục Thiên Chúa, muốn thoát khỏi quyền năng của Thiên Chúa, từ chối quyền làm con Thiên Chúa. Còn Eva mới luôn đặt mình vào đúng vị trí, nên luôn khiêm nhường xưng mình là “nữ tỳ của Thiên Chúa”.

 Eva đúng ra phải phục tùng Adong, nhưng bà đã điều khiển Adong, cám dỗ Adong phạm tội cùng với bà. Trái lại Đức Mẹ là Eva mới luôn tùng phục Chúa Giêsu là Adong mới. Lời thưa “Xin Vâng” của Đức Mẹ hôm nay thực ra là tiếng vọng của lời thưa “Xin Vâng” của Chúa Giêsu nói với Chúa Cha. Hôm nay ở trên trời, Ngôi Hai Thiên Chúa đã thưa với Đức Chúa Cha lời “Xin Vâng”.  Lời thưa của Ngôi Lời vang rền trong vũ trụ, thấm đậm cả muôn loài. Đức Mẹ là tâm hồn nhậy cảm, bằng tấm lòng trong trắng thuộc trọn về Thiên Chúa, cảm nhận sâu xa những gì ở nơi Thiên Chúa, đã nghe được tiếng “Xin Vâng” của Ngôi Lời Thiên Chúa nơi cung lòng Chúa Cha. Vì thế Mẹ cũng thưa “Xin Vâng” để hòa nhịp với Đức Chúa Con, hòa nhịp với trời đất, đáp ứng lòng mong mỏi của mọi tạo vật, cùng đi vào chương trình của Thiên Chúa.

 Nhờ đó đã sinh ra một nhân loại mới, nhân loại biết tùng phục Thiên Chúa, trở nên con hiếu thảo của Thiên Chúa. Nếu Eva và Adong cũ đi tìm bản thân thì Chúa Giêsu và Đức Mẹ cùng dâng hiến bản thân để hoàn toàn cho Chúa Cha sử dụng. Adong và Eva cũ toan tính cho bản thân làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa, chuốc lấy tai họa cho mình và cho con cháu. Chúa Giêsu và Đức Mẹ tự hủy mình ra không hoàn toàn vâng phục để cho thánh ý Thiên Chúa thể hiện nhờ đó đem ơn phúc đến cho nhân loại. Với sự bất tuân, Adong Eva đã làm cho vườn Địa Đàng trở thành nơi bị chúc dữ. Với lời “Xin Vâng”, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã làm cho nơi hẻo lánh nghèo nàn trở thành thiên đàng, trở thành kinh đô, thành đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị, thành nơi được chúc phúc. Với sự bất tuân, Adong Eva cũ sinh ra một giòng giống bất hiếu, lìa xa Thiên Chúa. Với lời “Xin Vâng” Chúa Giêsu và Đức Mẹ sinh ra một nhân loại mới hiếu thảo với Thiên Chúa, trở về mái nhà Cha, sống trong tình yêu thương của Cha.

 Ngày lễ Truyền Tin chúng ta cũng được thiên sứ mời gọi: Hãy vui lên. Ta hãy noi gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ, chuẩn bị tâm hồn trong trắng xứng đáng đón nhận ơn cứu độ. Và nhất là ta hãy noi gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ trở nên con người mới, con người hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa, để Thiên Chúa hoàn toàn sử dụng con người ta cho chương trình của Thiên Chúa. Khi chương trình của Thiên Chúa được thực hiện, sẽ đem ơn phúc vô vàn đến cho bản thân ta và cho mọi người.

 Lạy Mẹ Maria, xin dậy con biết nói tiếng “Xin Vâng” mọi giây phút trong đời con.Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Thánh lễ Trực Tuyến hằng ngày
     
Bài Giảng 

Radio Tín Thác 
  
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây