HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 34TN-B, ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chủ nhật - 21/11/2021 00:23
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 34TN-B, ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
         Ga 18,33b-37
 
 1. Đọc Ga 18,28-19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình đi ra gặp dân chúng, rồi lại đi vào trong dinh. Bạn thấy Philatô đi ra, đi vào mấy lần? Điều đó nói lên tâm trạng nào của ông?
 2. Trong cả bốn sách Phúc âm, khi Philatô gặp mặt Đức Giêsu, câu hỏi đầu tiên của ông là gì? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33.
 3. Trước câu hỏi đó, Đức Giêsu đã trả lời ra sao ? Đọc Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,34.37. Nói chung, Đức Giêsu có rõ ràng nhận mình là vua không?
 4. Trong Tin mừng Gioan, ai là người tuyên xưng Đức Giêsu là “Vua của Ítraen? Đọc Ga 1,49; 12,13. Philatô hay lính Rôma có gọi Đức Giêsu là “vua của Ítraen” không? Đọc Ga 18,33.39; 19,3.19.21-22.
 5. Sau phép lạ bánh hoá nhiều, dân muốn tôn Ngài làm vua. Đức Giêsu có muốn làm vua không? Đọc Ga 6,15. Tại sao Ngài không muốn?
 6. Trong câu Ga 18,36, Đức Giêsu có kín đáo nhận mình là vua không? Dựa vào đâu ta biết được điều đó? Như thế Ga 18,36 có mâu thuẫn với Ga 6,15 không?
 7. Đọc Ga 18,37. Sứ mạng của Vua Giêsu là gì? Sự thật mà Người làm chứng là gì? Đọc Ga 17,3.
 8. Ai là người thuộc về Nước của Vua Giêsu? Đọc Ga 18,37; 10,26-27.
GỢI Ý SUY NIỆM: Kinh Tiền Tụng của Lễ Kitô Vua có nói đến những nét của Nước Thiên Chúa vào ngày quang lâm: Nước đầy
                                tràn sự thật và sự sống, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.
                                Bạn thích nét nào hơn cả? Bạn muốn làm điều gì cụ thể để xây dựng Nước ấy ngay từ trần gian này?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Quan tổng trấn Philatô là dân ngoại, nên chính ông và dinh của ông bị coi là ô uế. Các nhà lãnh đạo Do-thái nộp Đức Giêsu cho Philatô, nhưng họ không dám vào trong dinh của ông vì sợ bị nhiễm uế mà không ăn lễ Vượt Qua được. Bởi thế Philatô phải ra ngoài dinh để gặp họ, sau đó ông lại đi vào để gặp Đức Giêsu. Ông đi ra, đi vào cả thảy 7 lần: Ga 18,29 (đi ra); 18,33 (đi vào); 18,38b (lại đi ra); 19,1 (hiểu ngầm ông đã vào lại dinh); 19,4 (đi ra, dẫn Đức Giêsu theo); 19,9 (lại đi vào); 19,13 (đi ra, dẫn Đức Giêsu theo). Hành động ra vào nhiều lần của Philatô có thể phản ánh sự giằng co nơi lòng ông. Ba lần ông tuyên bố Đức Giêsu vô tội (Ga 18,38; 19,4.6), và nhiều lần tìm cách tha Đức Giêsu (Ga 18,31.39; 19,6.12.15), nhưng trước áp lực của giới lãnh đạo Do-thái giáo, ông không đủ can đảm để làm. Hơn nữa, ông sợ mất lòng tin của Xêda (Ga 19,12).
 2. Trong bốn sách Tin mừng, câu hỏi đầu tiên của Philatô khi gặp Đức Giêsu là: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” (Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3; Ga 18,33). Đây là một câu hỏi có màu sắc chính trị. Philatô chỉ quan tâm đến chuyện Đức Giêsu có nhận mình là vua, tức là người muốn kích động dân Do-thái đứng lên lật đổ đế quốc Rôma không.
 3. Trong các sách Tin mừng Nhất Lãm (Mt 27,11; Mc 15,2; Lc 23,3), ta thấy Đức Giêsu có câu trả lời giống nhau: “Chính ngài nói đó”. Còn trong Tin mừng Gioan, Đức Giêsu lại đặt một câu hỏi khác: “Tự ngài nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” (Ga 18,34). Khi Philatô hỏi Đức Giêsu: “Vậy ông là vua sao?” (Ga 18,37), Ngài trả lời: “Chính ngài nói rằng tôi là vua”. Nhìn chung các câu trả lời của Đức Giêsu, ta thấy Ngài chẳng bao giờ minh nhiên nhận mình là vua, nhưng Ngài cũng không từ chối rõ ràng danh hiệu này.
 4. Nathanaen là người tuyên xưng Đức Giêsu là Vua của Ítraen (Ga 1,49). Khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối, đông đảo dân chúng cũng tung hô Ngài: “Chúc tụng vua của Ítraen!” (Ga 12,13). Tuy nhiên, những người dân ngoại như Philatô hay lính Rôma, lại thường gọi Ngài là “vua của người Do-thái” (Ga 18,33.39; 19,3.19.21-22).
 5. Sau phép lạ bánh hoá nhiều, “Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình để tôn làm vua, nên Người lại lánh đi, lên núi một mình” (Ga 6,15). Đức Giêsu không muốn làm vua về mặt chính trị, để cứu dân của Ngài khỏi ách đô hộ của người Rôma, vì Ngài biết đó không phải là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Cha sai Ngài đến trần gian để Ngài cứu độ cả nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết.
 6. Gioan 18,36 cho thấy Đức Giêsu nói đến “Nước tôi” ba lần, qua đó Ngài kín đáo nhận mình là Vua của một Nước. Nước ấy có thật và có tầm ảnh hưởng trên thế gian, nhưng  Nước của Ngài có những nét khác thường. Trước hết Nước ấy ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian này (Ngài nhắc tới 2 lần), không nằm trên bản đồ thế giới. Nước ấy cũng không có binh lính chiến đấu để bảo vệ vua khi vua bị lâm nguy (x. Ga 18,10-11). Nước của Đức Giêsu không giống như các nước khác trên thế giới, nên Đức Giêsu làm Vua cũng hoàn toàn khác với những vị vua trần gian. Vậy Ga 18,36 không mâu thuẫn với Ga 6,15, vì Đức Giêsu thật là Vua, nhưng không làm vua theo kiểu dân chúng nghĩ.
 7. Sứ mạng của Vua Giêsu là làm chứng cho sự thật. Ngài đã long trọng tuyên bố về mục đích của đời mình: “Tôi đã được sinh ra vì điều này, Tôi đã đến trong thế gian vì điều này, đó là để Tôi làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Đức Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, là Thiên Chúa Con Một đến trong thế gian. Sự thật mà Đức Giêsu muốn làm chứng trong suốt cuộc đời mình, đó là sự thật về Thiên Chúa là Cha của Ngài, và về chính bản thân Ngài là Người Con được Cha sai đến, để đem lại sự sống đời đời cho những người tin, qua việc Ngài được nâng lên trên thập giá.
 8. “Phàm ai phát xuất từ sự thật thì lắng nghe tiếng Tôi”. Đức Giêsu đã từng nhận mình là sự thật (Ga 14,6). Ai thuộc về sự thật thì hẳn sẽ lắng nghe tiếng của Ngài. Còn ai không đứng về phía sự thật thì không lắng nghe tiếng của Ngài. Lắng nghe  tiếng của Mục tử Giêsu là một trong những dấu hiệu cho thấy ai đó thuộc về đoàn chiên của Ngài: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). Như thế Nước của Đức Giêsu có thần dân. Thần dân là những ai lắng nghe tiếng của Ngài, tiếng của sự thật, tiếng của Đấng làm chứng cho sự thật.                                MANNA…..                                      
       MANNA                    SUY NIỆM TIN MỪNG CN 34 THƯỜNG NIÊN NĂM B - LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ  Ga 18,33b-37
                                                                           VẬY ÔNG LÀ VUA SAO?
 
Chuyện làm vua của Đức Giêsu đã bắt đầu từ lâu,
từ lời truyền tin của sứ thần cho Đức Mẹ:
“Đức Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít.
Người sẽ trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời,
và Nước của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,32-33).
Ngay từ khi được thụ thai, Đức Giêsu đã là Thiên Tử,
là Con Đấng Tối Cao, là Vua của một Nước.
Nhưng Nước đó khác với những gì người ta mong đợi.
Chính vì thế khi dân chúng định bắt Ngài làm vua
sau dấu lạ bánh hóa nhiều,
Đức Giêsu đã rút lui lên núi một mình (Ga 6,15).
Ngài thấy đó không phải là con đường Cha muốn.
Ngài không làm vua theo nghĩa chính trị.
 
Khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối,
dân chúng cầm nhành lá thiên tuế ra đón Ngài tung hô:
“Chúc tụng vua Ítraen!” (Ga 12,13).
Nhưng Vua Giêsu lại không ngồi trên lưng ngựa,
mà hiền từ ngồi trên lưng một con lừa tơ (Ga 12,14).
Ngài biết cái chết kinh khủng đang chờ mình.
Ngài không phải là một vị vua khải hoàn chiến thắng,
nhưng là một tên tội phạm sắp bị xét xử.
Khi Philatô xử án Đức Giêsu,
câu hỏi đầu tiên của ông trong cả bốn Phúc Âm là:
“Ông  có phải là vua người Do-thái không?”
Ba lần Đức Giêsu trả lời một câu như nhau:
“Chính ông nói đó!” (Mt 27,11;  Mc 15,2;  Lc 23,3).
Có vẻ Ngài không minh nhiên nhận mình là vua,
nhưng Ngài cũng không rõ ràng từ chối.
Ngài không muốn Philatô hiểu Ngài là một vị vua,
muốn đứng lên để lật đổ đế quốc Rôma.
Nhưng Ngài vẫn là vua theo nghĩa rất đặc biệt.
 
Trước mặt Philatô đầy quyền uy,
ba lần Ngài nhắc đến “Nước của Ngài” (Ga 18,36).
Nước ấy có những đặc điểm không giống các nước khác.
Một Nước không thuộc về thế gian này,
không thấy trên bản đồ, nhưng lại chi phối cả thế giới.
Một nước không có binh lính chiến đấu để bảo vệ vua.
Dân của Nước này là những người thuộc về sự thật,
đã lắng nghe tiếng của vị Vua sinh ra và đến thế gian
để làm chứng cho sự thật (Ga 18,37).
Đó là vị Vua đầu đội vương miện bằng gai,
mình khoác áo choàng đỏ tía (Ga 19,5)
được Philatô đưa ra ngoài giới thiệu với dân chúng.
Đó là vị Vua chịu đóng đinh với tấm bảng trên đầu:
“Giêsu Nadarét, vua người Do-thái” (Ga 19,19).
Đức Giêsu đã xây dựng Nước của Ngài một cách lạ lùng,
không có bóng dáng của  vinh quang hay quyền lực,
trái lại, chỉ có những gì thế gian ruồng bỏ khinh chê.
 
Chúng ta thường cầu xin Cha cho “Nước Cha trị đến”.
Nước Cha với Nước của Vua Giêsu là một.
Khi Nước của Vua Giêsu được cả nhân loại nhận biết
thì Nước Chúa Cha được hiển trị.
Nhưng chỉ cầu xin thì không đủ, còn cần cộng tác nữa.
Người Kitô hữu phải cộng tác với Vua Giêsu
để xây dựng Nước trời ngay trên mặt đất,
Nước của sự thật và sự sống,
của tình thương, công lý và hoà bình.
Như Thầy Giêsu, chúng ta phải làm chứng cho sự thật,
và chấp nhận mỗi ngày vác thập giá theo chân Thầy.
 
               LỜI NGUYỆN
 
Lạy Chúa Giêsu,
những hạt cải Chúa gieo vãi cách đây hai ngàn năm
nay đã trở thành cây cao
cho chim trời rủ nhau trú ngụ.
Nhúm men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột
đã làm bột dậy lên,
để trở nên tấm bánh thơm ngon cho thế giới.
 
Sau hai mươi thế kỷ,
các môn đệ Chúa
không còn là Nhóm Mười Hai bé nhỏ
Hôm nay, các Kitô hữu chiếm gần một phần ba thế giới.
Chúng con được mời gọi
xây dựng Nước Chúa trên trần gian,
cho đến khi mọi người nhận biết và tin yêu Chúa.
 
Xin cho chúng con đừng mặc cảm 
vì người công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam.
Nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa
Trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ.
 
Hôm nay chúng con
phải tiếp tục làm việc như Chúa,
gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng,
trở nên chất xúc tác
để biến đổi môi trường mình sống.
Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công
vì tin Chúa vẫn cần cù làm việc với chúng con. Amen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây