HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Thứ bảy - 24/07/2021 00:17
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B
                                                          Mc 6,1-15
                                   
Trong Tin mừng Gioan, những điều kỳ diệu Đức Giêsu làm thường được gọi bằng một từ đặc biệt: “dấu lạ” thay vì “phép lạ”. Đọc Tin mừng Gioan từ chương 1 đến chương 6, bạn có hay gặp từ “dấu lạ” không? Đọc Ga 2,11.23; 3,2; 4,54; 6,2.14.26.30.
 1. Đọc Ga 6,1-4. Dấu lạ bánh hoá ra nhiều xảy ra ở đâu, khi nào?
 2. Bốn sách Tin mừng kể lại việc Đức Giêsu làm phép lạ bánh hoá nhiều bao nhiêu lần?
 3. Có những điểm khác biệt lớn nào giữa Mc 6,35-44 với Ga 6,1-15?
 4. Có điểm giống nào giữa Ga 6,1-15 với  sách các Vua quyển 2, chương 4,42-44?
 5. Trong bài Tin mừng này có môn đệ nào được nhắc tên không? Có khi nào hai ông Anrê và Phi-líp-phê được cùng nhắc đến tên không? Đọc Ga 1,43-45; 12,21-22.
 6. Sau dấu lạ bánh hoá nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Ga 6, 14-15; Đệ nhị luật 18,15-19. Tại sao Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình?
 7. Theo bạn, để có phép lạ bánh hoá nhiều, cần có những điều kiện gì?
CÂU HỎI SUY NIỆM: Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn, chăm sóc bạn nhiều lần trong đời, nhất là lúc khó khăn? Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé của bạn cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không? Theo bạn, phép lạ bánh hoá nhiều có thể xảy ra trong cơn đại dịch này không?
PHẦN TRẢ LỜI
 1. Biến nước thành rượu là dấu lạ đầu tiên ở Cana của Đức Giêsu trong Tin mừng Gioan (2,11). Chữa lành con của một viên quan là dấu lạ thứ hai cũng ở Cana (Ga 4,54). Tin mừng Gioan thường dùng từ dấu lạ (semeion) thay vì phép lạ (dunamis) như các Tin mừng khác. Nhiều kẻ đã chứng kiến các dấu lạ Đức Giêsu làm, trong đó có Nicôđêmô (Ga 2,23 và 3,2). Trong chương 6, ta thấy dân chúng đi theo Đức Giêsu vì chứng kiến những dấu lạ Ngài làm cho bệnh nhân (Ga 6,2). Ngài còn làm một dấu lạ nữa, đó là cho bánh hoá nhiều (6,14). Đám đông chỉ thấy bên ngoài, nhưng họ không thấy được ý nghĩa sâu xa bên trong của dấu lạ này (Ga 6,26), nên vẫn đòi Ngài làm một dấu lạ khác từ trời như Môsê ngày xưa (Ga 6,30).
 2. Việc Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng xảy ra ở bên kia biển hồ Galilê (Ga 6,1), trên sườn một ngọn núi (Ga 6,3). Thời gian vào lúc sắp đến đại lễ Vượt Qua (Ga 6,4). Tin mừng Gioan nhắc đến hai lễ Vượt Qua ở Ga 2,13; 6,4 và nhất là lễ Vượt Qua cuối cùng trước cuộc Khổ nạn (Ga 11,55; 12,1; 13,1). Các Tin mừng Nhất Lãm làm ta có cảm tưởng chỉ có một lễ Vượt Qua trong thời gian Đức Giêsu đi rao giảng Tin mừng thôi.
 3. Phép lạ Đức Giêsu làm bánh hoá nhiều để nuôi dân là phép lạ duy nhất được kể trong cả bốn sách Tin mừng. Hơn nữa, phép lạ này còn được kể hai lần trong Tin mừng Mát-thêu và Mác-cô. Như thế nó được kể cả thảy 6 lần (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,35-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13). Điều đó cho thấy phép lạ này có tầm quan trọng đặc biệt đối với các tín hữu thuở ban đầu. Đó là phép lạ cho một số người khá đông. Dù phép lạ này không dễ hiểu, nhưng hẳn đây không phải là do Giáo hội sơ khai bịa ra.
 4. So sánh Mc 6,35-44 với Ga 6,1-13, ta thấy có những khác biệt lớn. Trong Tin mừng Gioan, Đức Giêsu là người chủ động gợi ý chuyện mua bánh cho dân (Ga 6,5-6), còn trong Tin mừng Máccô, các môn đệ chủ động làm việc này (Mc 6,35-36). Trong Mác-cô, Đức Giêsu ra lệnh cho các môn đệ hãy cho dân chúng ăn, và Ngài đã trao bánh cho họ phân phát (Mc 6,37.41). Còn trong Gioan, Đức Giêsu chủ động hơn khi tự tay trao bánh và cá nhỏ cho đám đông (Ga 6,11). Trong Gioan, Đức Giêsu bảo họ thu lại những mẩu bánh thừa (Ga 6,12), điều này không có trong Mác-cô. Trong Gioan, sau khi dân chúng được ăn no nê, họ tin Đức Giêsu là vị Ngôn sứ và họ định tôn Ngài làm vua (Ga 6,14-15), còn trong Mác-cô, không thấy đám đông có phản ứng gì.
 5. So sánh Ga 6,1-15 với 2 V 4,42-44, ta thấy có những điểm giống nhau. Tiểu đồng của ngôn sứ Ê-li-sha không tin hai mươi chiếc bánh lúa mạch có thể nuôi được cả trăm người (2 V 4,43). Ông An-rê cũng không tin năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ có thể nuôi đám đông cả ngàn người (Ga 6,9). Nhưng cuối cùng, trong cả hai trường hợp, người ta ăn no mà vẫn còn dư (2 V 4,44; Ga 6,12-13).
 6. Có hai môn đệ được nhắc tên trong bài Tin mừng này: Phi-líp-phê và An-rê. Cả hai đều đối thoại với Thầy Giêsu. Riêng An-rê còn là người giới thiệu cho Thầy một em bé có bánh và cá (Ga 6,8-9). Trước đây An-rê là người đã giới thiệu Simôn với Thầy Giêsu (Ga 1,41), còn Phi-líp-phê thì giới thiệu Nathanael (Ga 1,45). Sau này, hai ông sẽ là người giới thiệu những người Hy-lạp (= dân ngoại) đến gặp Đức Giêsu (Ga 12, 21-22). Xem ra hai ông này có “khiếu” giới thiệu.
 7. Sau dấu lạ bánh hoá nhiều, dân tin Đức Giêsu là Vị Ngôn sứ (Ga 6,14). Đây là vị Ngôn sứ đặc biệt mà Thiên Chúa đã hứa với ông Môsê rằng Ngài sẽ ban cho dân sau này (Đnl 18,15-19). Dân chúng cũng tin vị Ngôn sứ này là một vị Vua đến để giải phóng dân tộc khỏi tay Rôma. Tiếc thay đây không phải là sứ mạng Cha giao cho Đức Giêsu, nên Ngài đã rút lui. “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36).
 8. Dựa trên bài Tin mừng này, ta thấy để có phép lạ bánh hoá nhiều, cần có Đức Giêsu, Đấng muốn nuôi đám đông và có khả năng cho họ được no nê. Nhưng cũng cần một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ (Ga 6,9), vì Đức Giêsu muốn nuôi con người bằng chính thức ăn mà con người hiện đang có. Ngài cần sự đóng góp nhỏ nhoi của con người, để nó được nhân lên qua tay Ngài. Ngoài ra Ngài còn cần sự giới thiệu của ông An-rê (Ga 6,8-9) và cũng cần sự cộng tác và vâng phục của các môn đệ. Hai ông Anrê và Philípphê đều không tin vào chuyện Thầy trò có thể nuôi đám đông trên núi (Ga 6,7.9). Tuy vậy họ đã bảo dân ngồi trên cỏ, và đi thu lại những miếng thừa (Ga 6, 10.12-13). Mười hai giỏ cho thấy sự có mặt của Nhóm Mười Hai.                                                                                                                     MANNA…..
        MANNA                                     SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B                                          Ga 6,1-15
                                                                                          CÓ MỘT CẬU BÉ
                                                            Cả bốn sách Tin mừng đều kể lại chuyện bánh hóa nhiều,
                                                            vì đây là một phép lạ mang nhiều ý nghĩa.
                                                            Hội thánh sơ khai coi trọng phép lạ này.
                                                            Bánh hoá nhiều không phải do mỗi người trong đám đông
                                                            lấy bánh giấu trong bao của mình ra, để chia cho người khác.
                                                            Đây không phải là phép lạ do con người bớt ích kỷ,
                                                            nhưng do sự quảng đại quyền năng của Con Thiên Chúa,
                                                            Đấng đã biến nước thành rượu ở tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11),
                                                            Đấng có thể đi bình yên trên mặt biển động (Ga 6,19).
 
                                                            Dấu lạ bánh hoá nhiều đi kèm với một diễn từ dài
                                                            làm nên cả chương 6 của Tin mừng thứ tư.
                                                            Trình thuật về bánh hóa nhiều ở đây có những đặc điểm
                                                            khi so với các Tin mừng Nhất Lãm.
                                                            Nét đầu tiên là sự chủ động của Đức Giêsu.
                                                            Khi thấy đám đông dân chúng kéo đến với mình,
                                                            Đức Giêsu đã bày tỏ mối bận tâm của mình với Philípphê:
                                                            “Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”
                                                            Ngài muốn kéo các môn đệ vào cuộc.
                                                            Ngài như muốn tìm chỗ mua bánh để đãi mọi người.
                                                            Ý muốn ấy là chuyện lạ, chưa từng xảy ra,
                                                            vì dân chúng thường đến chỉ để nghe giảng và chữa bệnh.
                                                            Còn chuyện ăn uống thì họ tự lo.
                                                            Philípphê thấy chuyện Thầy muốn đãi ăn là bất khả thi.
                                                            Nếu có dùng hai trăm ngày lương công nhật để mua bánh
                                                            thì cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút,
                                                            bởi lẽ trước mặt Thầy trò là đám đông gần năm ngàn người!
                                                            Anrê khá nhanh nhạy khi tìm ra một cậu bé
                                                            có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá.
                                                            Nhưng ông mau chóng nhận thấy rằng
                                                            những thứ đó chẳng thấm vào đâu so với số đông dân chúng.
                                                            Như thế cả hai ông đều không trả lời được câu hỏi của Thầy:
                                                            “Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”
                                                            Mua bánh cho hàng ngàn người ăn đúng là không dễ,
                                                            nếu chỉ dựa trên năng lực của con người.
                                                            Thật ra Thầy Giêsu chỉ hỏi vậy thôi,
                                                            chứ tiền đâu mà nghĩ đến chuyện mua bán.
                                                            Thầy đã lên một kế hoạch mà các môn đệ chưa biết.
                                                            Chính Thầy sẽ nuôi đám đông này, sẽ đãi họ một bữa ăn.
                                                            một bữa ăn không thịnh soạn, nhưng đủ để họ nhớ mãi.
 
                                                            Thầy sẽ không phải đi tìm nơi để mua bánh,
                                                            nhưng Thầy lại cần toàn bộ bánh và cá của cậu bé ở đây.
                                                            Như một sự tình cờ, Thầy sẽ nuôi đám đông cả ngàn người
                                                            bằng tất cả số lương thực ít ỏi và khiêm tốn ấy,
                                                            số lương thực mà Anrê bảo là chẳng thấm vào đâu.
                                                            Trong tay Thầy, những đóng góp chẳng thấm vào đâu của ta
                                                            sẽ làm nên những điều lớn lao kỳ diệu.
                                                            Thầy Giêsu không lấy khí trời để nuôi dân.
                                                            Thầy lấy bánh của con người để nuôi con người.
                                                            Chính Đức Giêsu tự tay trao bánh và cá cho dân chúng.
                                                            Ngài là người nuôi họ ăn, ăn no nê và dư dật.
 
                                                            Có ai cám ơn cậu bé có năm cái bánh không?
                                                            Cậu có biết là bánh của cậu đã nuôi mọi người không?
                                                            Để làm một phép lạ lớn lao, Đức Giêsu cần một cậu bé.
                                                            Thế giới hôm nay khốn khổ vì dịch bệnh và đói nghèo.
                                                            Chúa Giêsu hôm nay vẫn cần những người như cậu.
                                                            Với những đóng góp nhỏ bé của tôi,
                                                            Ngài có thể chữa lành và nuôi ăn cả thế giới.
 
                                                                           LỜI NGUYỆN
 
                                                            Lạy Chúa Giêsu,
                                                            Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói,
                                                            sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa.
                                                            Chúa cũng từng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả.
                                                            Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari,
                                                            và đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.
              
                                                            Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con,
                                                            nên Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói,
                                                            Chúa đã làm phép lạ bánh hoá nhiều
                                                            vì sợ người ta xỉu dọc đường,
                                                            Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn.
 
                                                            Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người,
                                                            và Chúa chẳng bao giờ coi thường
                                                            những nhu cầu chính đáng của nó.
                                                            Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng
                                                            con người không chỉ sống nhờ cơm bánh,
                                                            mà còn nhờ Lời Chúa,
                                                            không chỉ đói khát thức ăn vật chất
                                                            mà còn khao khát những giá trị tinh thần.
 
                                                            Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng
                                                            như ông nhà giàu xây thêm kho,
                                                            nhưng biết chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng.
                                                            Xin cho chúng con hiểu
                                                            giá trị của một ly nước được trao đi,
                                                            của tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn.
 
                                                            Lạy Chúa Giêsu,
                                                            Chúa đói khát nên vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày
                                                            mà chúng con không hay.
                                                            Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng
                                                            dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ.
                                                            Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa
                                                            và với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày
Radio Công Giáo

 
Hằng Ngày

 


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây