CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Thứ năm - 17/05/2018 01:53
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CHÚA NHẬT VIII PHỤC SINH
 
 
Lễ Vọng
 
 
Năm A – B – C
Suy niệm Tin Mừng Ga 7:37-39
 
Nguồn nước hằng sống tuôn chảy
 
            Vào ngày bế mạc tuần Lễ Lều, ngày mừng long trọng nhất, một đám rước đi đến hồ nước Si-lô-ác để lấy nước theo nghi lễ, đó chính là dịp để Đức Giê-su loan báo về ‘ân huệ’ Thiên Chúa ban các tín hữu, đó là ‘nước hằng sống’: “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Xem chú giải Ga 7:33… của Christian Community Bible). Tuy nhiên, để nắm bắt được nội dung và ý nghĩa của lời tuyên bố này, ta cần nghiên cứu sâu rộng thêm nữa. Người Do Thái biết và hiểu ra ngay, lời đó ám chỉ điều mà ngôn sứ I-sai-a đã muốn nói tới trong Is 58:11, nhưng cách nói và bối cảnh nói thì họ ngầm hiểu Người đang muốn đề cập tới một điều gì đó có tầm quan trọng vô cùng lớn lao.
            Ngay từ khởi thủy, khi trời đất mới được tạo thành, sách ‘Khởi Nguyên’ đã ghi nhận: “Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất” (Kn 1:7). Thần khí lúc đó, theo cách hiểu của Cựu Ước, chính là sức sống mà Thiên Chúa tuôn đổ trên vạn vật. Sau này khi ‘thần khí’ được hiểu như sức mạnh hay uy lực đặc biệt mà Đức Chúa thông ban cho một số ít người, thì câu trên được hiểu là thời đại nào Thiên Chúa cũng cho xuất hiện các ngôn sứ, các bậc anh hùng kỳ tài; nói cách khác, thần khí Chúa luôn tác động nơi những tâm hồn ngay chính và được chọn lọc. Khi sức dầu phong Sa-un làm vua, ngôn sứ Sa-mu-en đã nói với ông: “Bấy giờ thần khí Đức Chúa sẽ nhập vào ông, ông sẽ lên cơn xuất thần ngôn sứ cùng với họ, và ông sẽ biến thành một người khác” (1 Sm 10:6). Chính trong cách hiểu đó mà Mô-sê đã từng mơ ước sẽ tới một ngày “Đức Chúa ban thần khí của Người trên toàn toàn dân của Người, để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của Người trên họ” (Ds 11:29). Thần khí theo nội dung này vẫn luôn hoạt động cho tới ngày hôm nay trên toàn thế giới, nơi mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa và truyền thống khác nhau... trong tất cả mọi lãnh vực như kinh tế, nghệ thuật, chính trị, khoa học v.v… chứ không chỉ trên lãnh vực tôn giáo.
            Thế còn Thần Khí của Đức Ki-tô mà Ki-tô hữu vẫn quen gọi là Chúa Thánh Thần thì sao? Người được ban cho ai, và ai mới là người có khả năng đón nhận? sau nữa, để đón nhận được Người ta cần có các điều kiện nào? Nếu trả lời được các vấn nạn trên tức là ta đang xác lập cho mình nền móng vững chắc của đời sống Ki-tô hữu vậy! Trước hết ta hãy nghe tác giả Gio-an khẳng định: “Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh”. Qua câu nói trên Gio-an rõ ràng đang đưa ra lời giải đáp dứt khoát cho các vấn nạn trên.
             Thần Khí này được ban cho những ai, và ai mới là người có khả năng đón nhận? – Thưa cho tất cả những ai đặt niềm tin vào Đức Ki-tô Giê-su Cứu Chúa. Ki-tô hữu chúng ta biết rằng Thần Khí được ban sau khi Ngôi Lời - Con Thiên Chúa xuất hiện; và cũng như Ngôi Lời đến với tất cả mọi người thì mọi người cũng sẽ được thông ban Thần Khí của Người. Nói như thế có nghĩa là: bất cứ Ki-tô hữu nào cũng có thể đón nhận Thần Khí, chỉ vì họ đã đón nhận Lời. Thế nhưng Lời Chúa không được hiểu như những lời dạy dỗ được viết ra trong các Sách Thánh hay luật lệ Giáo Hội, mà Lời đây là chính Đức Ki-tô - Ngôi Lời mạc khải tình yêu của Chúa Cha. Ai tiếp nhận Lời đó mới có tư thế đón nhận Thần Khí của Lời, vì Thần Khí chính là mạc khải và tín thác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là Cha trong Đức Ki-tô. Theo nội dung này thì Thần Khí chỉ có thể được ban cho các Ki-tô hữu - mọi Ki-tô hữu, vì họ là những người duy nhất trên trần gian đón nhận Lời tình yêu cứu độ.
Trong điều kiện nào ta mới có thể đón nhận Thần Khí? – Thưa Gio-an khảng định: “thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần khí”. Điều đó có nghĩa là: cho tới lúc đó ngay cả các môn đệ và nhóm mười hai đi theo Chúa vẫn chưa ai nhận được Thần Khí, chính xác hơn, chưa ai có khả năng đón nhận vì chẳng ai hội đủ điều kiện. Và lý do là: “… vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh”. Vậy thì khi nào thì Người mới được tôn vinh? – Về vấn nạn này thì đoạn văn Ga 11:20-33 đã cống hiến cho ta lời giải đáp từ cửa miệng của chính Đức Giê-su; Người gọi giờ phút tiến lên nhận lấy cái chết Thập Giá là “giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 13:31-32), và không riêng Người, đó cũng là giờ mà cả Chúa Cha từ nhân cũng được tôn vinh nữa. Có lẽ chính vì thế mà chỉ sau khi đã sống lại, trong lần hiện ra đầu tiên với các môn đệ, Người mới “thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận Thánh Thần” (Ga 20:22). Phần trao ban là như thế, còn phần các môn đệ đón nhận thì sao? Trong dịp lễ Ngũ Tuần sau khi Người về trời, các ông mới ‘được giác ngộ’ về sự tôn vinh Thập Giá nhờ hiệp ý với nhau cầu nguyện cùng với thân mẫu Đức Giê-su; và chỉ lúc đó Thánh Thần mới thật sự được ban cho các ông (xem Cv 1:12-14; 2:1-4). 
            Đối với Ki-tô hữu chúng ta thì, ngày Rửa Tội phải chính là ngày ‘được giác ngộ’ để khởi sự tôn vinh Đức Ki-tô Thập Giá và Chúa Cha nhân lành trong cuộc sống mình! Chính vì thế mà Hội Thánh ngay từ thuở ban đầu, đã luôn coi Phép Rửa là thời điểm trao ban và lãnh nhận Thánh Thần (điển hình, xin tham khảo Công Vụ Các Tông Đồ chương 10 về việc Phê-rô ban Phép Rửa cho gia đình Cọc-nê-li-ô, và chương 9 về việc Phao-lô lãnh Phép Rửa sau khi trở lại). Tuy nhiên không phải cứ lãnh Phép Rửa cách máy móc là được trao ban Thần Khí đâu, mà chỉ khi nào ta thật sự tôn vinh Đức Ki-tô Thập Giá trong đời sống mình, lúc đó ta mới thật sự lãnh nhận. Thần Khí lúc đó mới đích thực là sức mạnh cứu rỗi của Thiên Chúa nhân hậu được ban cho từng người chúng ta.
            Như Mô-sê, hôm nay tôi cũng có quyền mơ tới một ngày, khi ‘Đức Ki-tô tuôn ban Thần Khí của Người trên toàn thể Ki-tô hữu từng người một, để họ trở thành chứng nhân tình yêu nhân ái, vì Đức Ki-tô Thập Giá đã ban Thần Khí của Người khi họ lãnh nhận Phép Rửa nhân danh Người’, như thế cũng có nghĩa là, tôi mơ ước mọi người sẽ biết tôn vinh Đức Ki-tô thập giá trong đời sống mình, và nhận biết tình yêu của Người đối với mình.
 
            Lạy Thánh Thần của Đức Ki-tô tự hiến trên Thập Giá, xin cho con biết không ngừng tôn vinh Thập Giá Đức Ki-tô trong cuộc sống, để con hội đủ điều kiện lãnh nhận Thần Khí Chúa cách trọn vẹn hơn, đồng thời cũng có khả năng cộng tác với Người để trở nên chứng nhân tình yêu nhân ái của Chúa cho hết mọi người con gặp gỡ. Xin biến đổi con thành con người Thần Khí khi nhìn nhận tình yêu Chúa đổ chan hòa trên con. A-men  
 
 
 
 
Đại Lễ
 
Năm B
 
Suy niệm Tin Mừng Ga 15:26-27; 16:12-15          
 
Sự thật toàn vẹn và Thần Khí sự thật
 
            Tôi vẫn thường thắc mắc về ý nghĩa hay nội dung đích thực của điển ngữ ‘sự thật toàn vẹn’. Nhiều bản văn Thánh Kinh Anh ngữ dùng các từ ‘all truth, whole truth, all the truth’ để dịch từ ‘aletheia pase’ tiếng Hy Lạp. Đối với tôi, vấn đề chính ở đây là xác định được nội dung của ‘sự thật’ hay ‘chân lý’ mà Đức Giê-su nhiều lần đề cập tới, thậm chí có lúc còn tự đồng hóa mình với aletheia nữa (xem Ga 14:6). Nói như thế, vì tôn giáo nào cũng thường cho mình là dạy dỗ sự thật, hoặc thủ đắc chân lý duy nhất đúng, rồi đề ra cả một hệ thống thuyết giáo phức tạp để quảng diễn chân lý đó; trong lãnh vực này, thiết tưởng đạo Công giáo chúng ta cũng không là ngoại lệ.
Thế nhưng nếu như có thứ chân lý của hiểu biết, thì cũng có chân lý hay sự thật của cứu rỗi; chính Đức Giê-su đã từng khẳng định rằng: có sự thật giải thoát và có chân lý thánh hóa’ (xem Ga 4:22; 17:17-19). Trong cuộc đối đáp giữa Đức Giê-su với Phi-la-tô, thuật ngữ ‘sự thật’ đã được hai người hiểu theo hai nghĩa rất khác nhau là thế. Như vậy rõ ràng: ‘chân lý toàn vẹn’ không thể chỉ là hiểu biết, mà phải là ‘sự thật cứu rỗi’. Khi tuyên bố với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng: ông đã rao giảng cho họ ‘tất cả ý định của Thiên Chúa’, Phao-lô chỉ đơn thuần khẳng định ông rao truyền cho họ tất cả những hiểu biết cần thiết để tiến tới ơn cứu độ (xem Cv 20:17-35). Ông cũng nói với các tín hữu Cô-rin-tô: “Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu… mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì!” (1 Cr 13:2). Như vậy đức mến mà ông đề cập tới chính là sự thật cứu rỗi!
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”.
Có điều gì mà các môn đệ không chịu nổi hay chậm hiểu, tôi tự hỏi? Các lý luận thần học hay các tín lý trong đạo chăng? Đương nhiên là mấy ông môn đệ đó khó mà kham nổi…, nhưng thiết tưởng Đức Giê-su đâu có đòi nơi những người bình dân chất phác như các ông điều này! Đơn giản tất cả các ông đều đang đi tìm sự cứu rỗi cho bản thân mình và cho toàn dân Ít-ra-en. Tuy nhiên cũng như phần đa các người Do Thái khác, các ông cho rằng: sự cứu rỗi rõ ràng hệ tại ở việc tuân giữ lề luật. Thực hiện Giao Ước với Đức Chúa Gia-vê là con đường duy nhất dẫn tới giải thoát, cả về mặt chính trị lẫn thiêng liêng. Vấn đề ở đây là: làm sao các ông chịu hiểu ra rằng: sự cứu rỗi và giải thoát duy nhất phải tới từ Đức Ki-tô, từ cuộc tử nạn của Người, vì qua đó Thiên Chúa mới biểu lộ được cách trọn vẹn tình yêu và lòng nhân ái?
Rõ ràng là khi giáo huấn các môn đệ bằng các dụ ngôn và lời giảng dạy, Đức Giê-su đã cố giải thích cho các ông hiểu nội dung cứu rỗi này. Thế nhưng Người cũng thừa hiểu rằng: thực hiện trước mắt các ông biến cố cứu rỗi qua tử nạn Thập Giá Người chịu là điều còn quan trọng hơn rất nhiều. Thứ tới, trong suốt thời gian sau khi đã sống lại, Người vẫn không ngừng giải thích cho các ông hiểu sự thật giải thoát này hệ tại ở điều gì. Về điều này có vẻ như các ông vẫn chưa thấm; đúng là các ông không có sức chịu nổi! Và các ông sẽ chẳng bao giờ chịu nổi, bao lâu còn bị truyền thống xã hội và tôn giáo ngàn năm bủa vây; do đó Đức Giê-su thấy cần phải “sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha… một Đấng Bảo Trợ”. Công việc chính của Đấng này là ‘làm chứng về Thầy’, là làm cho Đức Giê-su được nhận biết, qua cuộc vượt qua Thập Giá và Phục Sinh của Người. Cuộc Vượt Qua này là dấu chỉ chân thực nhất của mạc khải vĩ đại: ‘Thiên Chúa đã yêu thế gian tới nỗi đã ban Con Một Người…’ (Ga 3:16).
Như vậy ‘sự thật toàn vẹn – all truth - aletheia pase’ rõ ràng phải là sự thật cứu rỗi và giải thoát, sự thật yêu mến chứ không chỉ là sự thật hiểu biết suy tư. Và sự thật này thì chỉ Thần Khí Chúa mới ‘dẫn’ tới được! Phao-lô từng khẳng định với các Ki-tô hữu gốc Do Thái đang sinh sống tại Rô-ma rằng: không có Thần Khí này, họ vẫn chỉ là ‘nô lệ và phải sợ sệt như xưa’; nhưng một khi lãnh nhận Thần Khí, “Anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8:14-17). Chính vì thế mà Đức Giê-su gọi Chúa Thánh Thần là: ‘Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha’ (Ga 15:26). Công việc của Thánh Thần không chỉ là dạy dỗ các tín hữu biết mọi lẽ đạo, mà phải là ‘làm chứng về Thầy…’, và ‘cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu’.
Thần học hay giáo lý, chủ yếu vẫn là công việc của trí tuệ và hiểu biết của con người. Tuy nhiên điều mà cá nhân tôi cũng như mọi Ki-tô hữu thực sự cần là: ‘sự thật toàn vẹn’, sự thật có sức cứu rỗi và giải thoát. Vì thế: sống Thánh Thần liên tục phải là điều kiện thiết yếu để tôi vun trồng niềm tin yêu vào Thiên Chúa cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, vì Người là tác nhân biến đời tôi thành nhân chứng sống động của tình yêu nhân hậu đó. Vì từng là một linh mục của thần học và trí tuệ nên tôi càng có khuynh hướng coi sự thật chỉ đơn thuần là hiểu biết và suy luận; chính vì thế mà tôi càng phải xác tín về ‘sự thật cứu rỗi’ này, và nhận ra sự cần thiết tuyệt đối của nó nhất là cho chính mình.
 
Lạy Đấng Bảo trợ là Thánh Thần Thiên Chúa đang hiện diện nơi thẳm sâu cõi lòng con, xin không ngừng dẫn con tới ‘sự thật toàn vẹn’ mà rất nhiều khi con bị trí tuệ làm cho quên lãng. Trong mọi hoàn cảnh, nhất là giữa những thử thách yếu đuối và sa ngã, xin hãy cứ tiếp tục ‘rên siết khôn tả’ trong con (Rm 8:26), cho tới khi con dám chân thành mở miệng thốt lên từ đáy lòng mình: ‘Áp-ba! Cha ơi!’ A-men
 
 Lm Gioan Ty SDB
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
LỜI HẰNG SỐNG
Nghe Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Giảng Lòng Thương Xót
 

 

HHTM TGP Sàigòn Tổ chức Hội Thi Thánh Ca Chủ đề “ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU NHỜ MẸ MARIA” tại thánh đường GX Sao Mai Hạt Chí Hòa Lúc 19g00 Ngày 28-05-2017. Mừng Kính 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại FATIMA.


Nhạc Thánh Ca

 

  Radio Vatican
 
Radio Veritas
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây