[LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A

Thứ sáu - 29/05/2020 19:27
[LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A
BÌNH AĐể canh tân đời sống Giáo hội thì không thể không hiện tại hóa Ngày Lễ Ngũ Tuần trong các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, hội  đoàn và không thể không tìm mọi cách làm sống lại các đặc sủng của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các tín hữu và trong lòng, kể cả trong các cơ cấu của Giáo hội.  
N CHO ANH EM
Sống Lời Chúa Hôm Nay
 
“NHƯ CHÚA CHA ĐÃ SAI THẦY, THÌ  THẦY CŨNG SAI ANH  EM”
 
 
I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
Để canh tân đời sống Giáo hội thì không thể không hiện tại hóa Ngày Lễ Ngũ Tuần trong các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, hội  đoàn và không thể không tìm mọi cách làm sống lại các đặc sủng của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn các tín hữu và trong lòng, kể cả trong các cơ cấu của Giáo hội.  
Nhân Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta, -cá nhân và cộng đoàn- hãy mở trí, mở lòng ra đón rước Chúa Thánh Thần và đón nhận ơn huệ dồi dào của Người để lòng trí và cuộc sống chúng ta được canh tân đổi mới.
  
II. NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH
2.1 Bài đọc 1: Cv 2,1-11: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.
             1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
              5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "
2.2 Bài đọc 2: 1 Cr 11,3b-7,12-13: Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.
          3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí.  4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.        
                   12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.
2.3 Bài Tin Mừng: Ga 20,19-23: Như Cha đã sai Thầym thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.  
              19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
 
III. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA
3.1 Dung Mạo của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:
* Là Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban Thánh Thần cho các môn đệ Chúa Giê-su trong ngày Lễ Ngũ Tuần khiến họ rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, để mọi người có mặt ở Giê-ru-sa-lem dịp lễ ấy đều có thể nghe và hiểu nội dung các bài giảng của các tông đồ.  
* Là Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, Đấng
- đã ban bình an cho các tông đồ: "Bình an cho anh em!”
- đã thổi hơi trên các tông đồ để ban Thánh Thần cho họ: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
- đã giao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các tông đồ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
- đã ban cho các tông đồ ơn tha tội: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
* Là Chúa Thánh Thần, Đấng
- đã xuống trên các tông đồ để làm cho họ nên can đảm, mạnh mẽ và khôn ngoan,
- đã đổ tràn các đặc sủng trên các tín hữu để làm cho họ nên một cộng đoàn, một thân thể hiệp nhất, yêu thương và phong phú trong phục vụ và hoạt động.
 
3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai nội dung
* Nội dung thứ nhất là: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”
Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi xem  
+ Chúng ta đã thực sự đón nhận Thánh Thần chưa?
+ Chúa Thánh Thần thể hiện sự hiện diện và hoạt động của Người như thế nào trong tâm/trí và cuộc sống hàng ngày của chúng ta?
* Nội dung thứ hai là: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em!”
Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi xem
+ Chúng ta có ý thức về sứ mạng được sai đi của mình không?
+ Chúng ta thi hành sứ mạng ấy thế nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta?
 
IV. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA
4.1 Chúng ta thực thi nội dung thứ nhất trong sứ điệp hay giáo huấn của Thiên Chúa qua 2 bước:
* Bước 1: Đón rước Chúa Thánh Thần và đầu phục Người. Đã chịu Phép Rửa Tội và Thêm Sức là chúng ta đã đón nhận Chúa Thánh Thần vào lòng mình rồi. Nhưng có thể là chúng ta chưa ý thức về sự kiện đó và chưa biết cách sống với Chúa Thánh Thần đang ngự trong lòng chúng ta. Vậy chúng ta hãy đánh thức Người dậy bằng những lời cầu xin được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày: “Lạy Chúa Thánh Thần đang ngự trong lòng con, xin Người tỏ mình và hành động trong con!”
* Bước 2: Để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong/qua chúng ta. Trước hết, chúng ta phải tạo một khoảng tĩnh lặng trong tâm trí và cuộc sống của chúng ta để có thể nghe được tiếng của Chúa Thánh Thần. Kế đến, chúng ta hãy để Người thúc đẩy chúng ta làm những gì Người soi sáng. 
 
4.2 Chúng ta thực thi nội dung thứ hai trong sứ điệp hay giáo huấn của Thiên Chúa cũng qua 2 bước:
* Bước 1: Ý thức sứ mạng được sai đi của mình. Bằng/qua việc
- đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày,
- chia sẻ Lời Chúa trong nhóm nhỏ,
- học hỏi và cầu nguyện Thánh Kinh,
- huấn luyện tâm linh,
- các việc bác ái, từ bỏ và dấn thân.
* Bước 2: Thực thi sứ mạng được sai đi của mình. Bằng cách
- chu toàn bổn phận hiện tại trong gia đình, cộng đoàn và xã hội,
- tham gia đóng góp vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Giáo hội,
- mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa và Tin Mừng. 
 
V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI
(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)
5.1 "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô, nhất là cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để mọi Ki-tô hữu đón  nhận Chúa Thánh Thần vào lòng, trí và cuộc sống của mình!
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
5.2 "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu ý thức sứ mạng được sai đi của mình và làm tròn sứ mạng ấy trong bối cảnh xã hội và thế giới hôm nay!
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.   
5.3 "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.” Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu, giáo phận biết sống đoàn kết, yêu thương như Chúa Giê-su Ki-tô đã dậy!
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.   
5.4 "Bình an cho anh em." Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ, sầu muộn, bị đàn áp, bóc lột cách này cách khác, để họ nhận được ơn bình an và sức mạnh của Chúa Ki-tô Phục Sinh cho cuộc sống của họ.
          X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.   
 
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT WEB SITE

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc

Các Giáo Phận

Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Bắc Ninh
Giáo phận Bùi Chu
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Hải Phòng
Tổng Giáo phận Huế
Giáo phận Hưng Hóa
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Phú Cường
Giáo phận Qui Nhơn
Giáo phận Thái Bình
Giáo phận Thanh Hóa
Tổng Giáo phận TP HCM
Giáo phận Vinh
Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Xuân Lộc
CÁC DÒNG TU 
Dòng Chúa Cứu Thế VN 
Dòng Đồng Công (Hoa Kỳ) 
Dòng Ngôi Lời 
Dòng Chúa Cứu Thế (Hoa Kỳ) 
Dòng Thánh Tâm Huế 
Dòng Lasan 
Tỉnh Dòng Đa Minh VN 
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ 
Dòng Tên Việt Nam 
Dòng Phanxicô VN 
Giáo Hoàng Học Viện Piô X ( Đà Lạt ) 
Đại Chủng Viện Huế 
Đại Chủng Viện Vinh Thanh - GP Vinh 
Đại Chủng Viện Xuân Lộc 
Dòng Thánh Thể 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ 
Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm (Hoa Kỳ)
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế 
Dòng Mến Thánh Giá LA (gốc Phát Diệm) 
Dòng Đức Mẹ Trinh Vương 
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời 
Dòng Đaminh Tam Hiệp 
Dòng Don Bosco 
Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa 
Dòng Thừa Sai Đức Tin VN 
Liên hiệp bề trên thượng cấp VN 
Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô 
Dòng Đồng Công (Việt Nam) 
Dòng Chúa Thánh Thần 
Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô 
Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini 
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế
Lời Chúa Hằng Ngày

Radio Tín Thác

 
Radio Công Giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây